Đang tải dữ liệu ...
Trang thông tin phòng thí nghiệm - Las 874
Phòng thí nghiệm - Las 874
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD 874
17/01/2015  - 1.734 lượt

 Laø Phoøng thí nghieäm hoaït ñoäng veà lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä.

1.     Phoøng Thí Nghieäm (PTN) chuyeân ngaønh xaây döïng thuoäc tröôøng Cao Ñaúng GTVT TP. HCM coù tö caùch phaùp nhaân, hoaïch toaùn ñoäc laäp, coù con daáu rieâng, coù taøi khoaûn ngaân haøng, coù truï sôû chính taïi TP.HCM vaø phaïm vi hoaït ñoäng khaép caû nöôùc.

2.     PTN chuyeân ngaønh xaây döïng coù theå chuû ñoäng hôïp taùc, lieân keát vôùi caùc toå chöùc, thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc.

3.     PTN chuyeân ngaønh xaây döïng hoaït ñoäng vaø phaùt trieån döïa treân neàn taûng phaùp lyù:

- Quyết định số 6939/QĐ-BGDĐT ngày 15 /08/2008 Về việc thành lập trường Cao đẳng Giao thông vận tải trên cơ sở Trường Trung học Giao thông công chính;

- Quyết định số 292/QĐ-BXD ngày 09/09/2013 Về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

4.     Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Phoøng thí ngieäm:

-        Thöû nghieäm phaân tích ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät veà vaät lieäu xaây döïng.


5.    Toå chöùc – nhaân söï: Phoøng thí nghieäm chuyeân ngaønh xaây döïng  thuoäc Tröôøng Cao Ñaúng GTVT TP.HCM.

5.1 Phoøng thí nghieäm coù boä maùy ñieàu haønh tröïc tieáp, boä maùy ñieàu haønh giaùn tieáp vaø ñoäi nguõ coäng taùc vieân:

- Boä maùy ñieàu haønh tröïc tieáp: Ban giaùm hieäu.

- Boä maùy ñieàu haønh giaùn tieáp: Laø caùc coá vaán, caùc chuyeân gia thuoäc caùc lónh vöïc chuyeân moân kyõ thuaät vaø quaûn lyù taøi chính, ñöôïc tö vaán thöôøng xuyeân veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa tröôøng.

- Ñoäi nguõ coäng taùc vieân ñöôïc hình thaønh theo caùc chuyeân ngaønh, ñöôïc huy ñoäng vaø boå sung theo coâng vieäc cuï theå trong töøng thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Phoøng thí nghieäm.Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16461049
Số Online : 80
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169