Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 - Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam