Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng (Las - 874) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tư vấn và kiểm định các công trình thuộc lĩnh vực giao thông công chính.
Phòng có nhiệm vụ:
+ Tìm kiếm các hợp đồng tư vấn và kiểm định công trình xây dựng.
+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm định những công trình xây dựng.
+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của Phòng.
+ Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng, để thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công tác phát sinh.
+ Phối hợp với Khoa kỹ thuật xây dựng tổ chức cho sinh viên thực tập và Thực hiện các công tác khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Sinh viên trong giờ thực hành