thông báo  

   
 
Danh sách Khen thưởng cá nhân học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
23/12/2020 04:17 Số lượt xem 268

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen cho 170 cá nhân học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện đạt loại khá trở lên trong năm học 2019-2020. (Có danh sách chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

  • Danh hiệu Giỏi         : 300.000 đồng / 01 học sinh, sinh viên
  • Danh hiệu Xuất sắc  : 500.000 đồng / 01 học sinh, sinh viên

Điều 3. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, phòng Tài chính – Kế toán và cá nhân học sinh, sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: