thông báo  

   
 
Danh sách Khen thưởng tập thể lớp học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
23/12/2020 04:12 Số lượt xem 149

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen cho 27 tập thể lớp học sinh, sinh viên đạt danh hiệu tập thể lớp tiên tiến trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020 (Có danh sách đính kèm).

Điều 2. Tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

- Danh hiệu lớp học sinh, sinh viên tiến tiến: 500.000 đồng / 01 lớp.

Điều 3. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, phòng Tài chính – Kế toán và tập thể lớp sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: