1. Chức năng:
   - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng các quy chế, quy định và kế hoạch tổ chức quản lý công tác học sinh, sinh viên; Thực hiện công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác chính trị, tư tưởng:

   - Tổ chức các hoạt động giáo dục tuyên truyền: về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, pháp luật, thể chất, ...

   - Phối hợp với Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên  theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong học sinh, sinh viên.
   - Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
   - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho học sinh, sinh viên”.

   - Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên website của Trường trong phạm vi phân cấp.

   - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

b. Công tác học sinh, sinh viên:

   - Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh, sinh viên.

   - Thực hiện việc xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên; giải quyết các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên.

   - Làm đầu mối cấp thẻ học sinh, sinh viên.

   - Phối hợp với các đơn vị có liên quan (Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập) thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên.

  - Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện học sinh, sinh viên mỗi năm một lần.

  - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên.

  - Kiểm tra và nhắc nhở việc thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của nhà trường.

  - Hướng dẫn công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập cho giảng viên.

  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

3. Nhân sự:

STT Họ và Tên Chức vụ Email
1 Lê Quốc Vương Phó Trưởng phòng lqvuong@hcmct.edu.vn
2 Lâm Thanh Phúc Tâm Giảng viên ltptam@hcmct.edu.vn
3 Phạm Hùng Chuyên viên phung@hcmct.edu.vn

4. Thông tin liên lạc:

   - Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

   - Điện thoại: (028) 3526 1921; Email: phongcthssv@hcmct.edu.vn.

   - Hotline: Lê Quốc Vương, phó trưởng phòng 0989. 504 870.

5. Lãnh đạo tiền nhiệm:

   - Cô Nguyễn Ánh Nguyệt (đã nghỉ hưu) – Trưởng phòng.