Danh sách giảng viên khoa Kỹ thuật ô tô 
STT
Họ và tên
Trình độ
Chức vụ
1
Lê Văn Nghĩa
Thạc sĩ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Thế Giới
Thạc sĩ
Phó trưởng khoa 
3
Trần Hoàng Luân
Thạc sĩ
Tổ trưởng BM
4
Nguyễn Trường An
Thạc sĩ
Tổ trưởng BM
5
Trần Thị Trà My
Thạc sĩ
Tổ trưởng BM
6
Lê Đức Thông
Kỹ Sư
Giảng viên
7
Cù Vy Cao Vỹ
Thạc sĩ
Giảng viên
8
Ngô Thị Kim Uyển
Thạc sĩ
Giảng viên
9
Ngô Văn Hợp
Thạc sĩ
Giảng viên
10
Đinh Văn Cường
Thạc sĩ
Giảng viên
11
Phan Tiến Vương
Thạc sĩ
Giảng viên