Danh sách giảng viên của khoa Kinh tế

STT
Họ và tên
Chức vụ
Email
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
1
ThS. Phan Huy Đức
Trưởng Khoa
2
Ths. Nguyễn Trần Đăng Khoa
Phó Khoa
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
1
ThS. Phan Huy Đức
Tổ trưởng
2
ThS. Tạ Thy Tuệ
Giảng viên
3
ThS. Nguyễn Ngọc Tự
Giảng viên
nntu@hcmct.edu.vn
4
ThS. Nguyễn Văn Vân
Giảng viên
nvvan@hcmct.edu.vn
BỘ MÔN KẾ TOÁN
1
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Tổ trưởng
2
ThS. Võ Thị Diệu Hiền
Giảng viên
vtdhien@hcmct.edu.vn
3
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Giảng viên
nth.anh@hcmct.edu.vn
4
ThS. Đặng Thanh Tâm
Giảng viên
dttam@hcmct.edu.vn
5
ThS. Nguyễn Thị Lệ Chi
Giảng viên
BỘ MÔN VẬN TẢI - LOGISTICS
1
ThS. Nguyễn Trần Đăng Khoa
Tổ trưởng
2
ThS. Trần Vũ Hòa
Giảng viên
tvhoa@hcmct.edu.vn
3
ThS. Nguyễn Văn Thái Lân
Giảng viên
nvtlan@hcmct.edu.vn
4
KS. Hứa Minh Tuấn
            Giảng viên

             hmtuan@hcmct.edu.vn

5

KS. Trần Quốc Dân
Giảng viên

   tqdan@hcmct.edu.vn

 
     
BỘ MÔN CƠ SỞ NGÀNH
1
ThS. Vũ Thị Anh Đào
Tổ trưởng
vtadao@hcmct.edu.vn
2
ThS. Nguyễn Quốc Duy Hưng
Giảng viên
nqdhung@hcmct.edu.vn