1. Giới thiệu:

Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 213/QĐ-TCĐGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở khoa Quản Lý – Kế Toán. Khoa Kinh tế thực hiện đào tạo bậc Cao đẳng chính qui các chuyên ngành:
        
+     Ngành Quản trị kinh doanh
        
+     Ngành Kế toán
        
+     Ngành Khai thác vận tải
         +     Ngành Logistics  

         +    Ngành quản lý dịch vụ vận tải và logistics
Ngoài ra, Khoa Kinh tế còn thực hiện các loại hình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các trình độ thấp hơn cho các đối tượng, đơn vị theo đúng chuyên ngành như:
-  Các lớp ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng về Kế toán, khai báo thuế, kế toán thuế, quyết toán thuế và thực hành phần mềm kế toán;
-  Các lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức về quản trị hành chính văn phòng, tổ chức điều hành doanh nghiệp vận tải, khai thác vận tải…
-  Các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải...
-  Các lớp bồi dưỡng khác theo đúng chuyên ngành.

2. Nhiệm vụ của Khoa Kinh tế:

-  Tổ chức thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên ngành, giáo trình môn học, cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy;
-  Lên kế hoạch về giáo viên giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý giáo viên, học sinh của Khoa và các hoạt động giáo dục theo chương trình đào tạo của nhà trường;
-  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định của lãnh đạo trường;
-  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc các lĩnh vực của Khoa quản lý, gắn đào tạo với sử dụng;
-  Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo trường;
- Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo trường yêu cầu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

Khi có nhu cầu, quý vị xin vui lòng liên hệ:
- Số điện thoại Văn phòng khoa Kinh tế: 028 35.264.500
- Email: khoakt@hcmct.edu.vn.