Danh sách giảng viên

STT
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN MÔN
CHỨC VỤ
GHI CHÚ
1
NGUYỄN NGỌC TRUNG
ThS. Kỹ thuật điện
Trưởng khoa
nntrung@hcmct.edu.vn
2
ĐỖ TRÍ NHỰT
Tiến sĩ
Giảng viên
dtnhut@hcmct.edu.vn
3
VÕ PHÚ CƯỜNG
Kỹ sư Điện tử
Tổ trưởng CĐ
vpcuong@hcmct.edu.vn
4
NGUYỄN ĐỨC LỢI
ThS. Điện tử
Phó Trưởng khoa
ndloi@hcmct.edu.vn
5
PHẠM HỮU TẤN
ThS. TB, Mạng & NMĐ
Giảng viên
phtan@hcmct.edu.vn
6
LÊ HOÀI TRUNG
ThS. TB, Mạng & NMĐ
Giảng viên
lhtrung@hcmct.edu.vn
7
TRẦN NGỌC BÌNH
ThS. Tự động hóa
Giảng viên
tnbinh@hcmct.edu.vn
8
NGUYỄN THỊ THU LAN
ThS. Tự động hóa
Giảng viên
nttlan@hcmct.edu.vn
9
VÕ MINH TRÍ
Kỹ sư Điện tử
Giảng viên
vmtri@hcmct.edu.vn
10
NGUYỄN VĂN KHÁNH
Kỹ sư Điện CN
Giảng viên
nvkhanh@hcmct.edu.vn
11
PHẠM VĂN QUANG
Kỹ sư Điện tử
Giảng viên
pvquang@hcmct.edu.vn
12
NINH HIẾU KỲ
Kỹ sư CNTT
Giảng viên
nhky@hcmct.edu.vn
13
CAO THÁI NGUYÊN
ThS. Kỹ thuật điện
Giảng viên
ctnguyen@hcmct.edu.vn
14
NGUYỄN THANH SƠN
Kỹ sư Điện tử
Phó phòng QLCS 3
ntson@hcmct.edu.vn
15
NGUYỄN VŨ THANH NHÂN
Kỹ sư Điện CN
Phó phòng HCTC
nvtnhan@hcmct.edu.vn
16
CAO THANH VIỆT
ThS. Tự động hóa
Giảng viên
Thỉnh giảng
17
LƯU QUỐC TIẾN
ThS. Kỹ thuật điện
Giảng viên
Thỉnh giảng
18
LƯƠNG NGỌC THIỆN
Kỹ sư Điện CN
Giảng viên
Thỉnh giảng
19
LƯU THIỆN QUANG
ThS. Tự động hóa
Giảng viên
Thỉnh giảng
20
DIỆP THU NGÂN
Kỹ sư Điện tử
Giảng viên
Thỉnh giảng