GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu:
Khoa Kỹ thuật Điện, điện tử Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 khoa Kỹ thuật Điện và Khoa Kỹ thuật Máy tính theo quyết định số 220/QĐ-TCĐGTVT năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kỹ thuật Điện, điện tử thực hiện đào tạo bậc Cao đẳng chính qui các chuyên ngành:
  + Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

  + Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

  + Điện tử công nghiệp

  + Kỹ thuật Máy lạnh và điều hoà không khí

  + Điện Công nghiệp

2. Nhiệm vụ của Khoa Kỹ thuật Điện, điện tử:
-  Tổ chức thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên ngành, giáo trình môn học, cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy;
-  Lên kế hoạch về giảng viên giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý giảng viên, học sinh của Khoa và các hoạt động giáo dục theo chương trình đào tạo của nhà trường;
-  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định của lãnh đạo trường;
-  Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên thuộc các lĩnh vực của Khoa quản lý, gắn đào tạo với sử dụng;
-  Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo trường;
-  Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo trường yêu cầu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa.