CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

 
Chương trình đào tạo Hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
18/06/2020 03:25 Số lượt xem 542

Mã MH/

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TT/
TN/BT/TL

Thi/
kiểm tra

I

Các môn học chung :

27

510

270

205

35

MH 01
Chính trị 1
3
45
42
0
3
MH 02
Chính trị 2
3
45
42
0
3
MH 03
Pháp luật
2
30
21
7
2
MH 04
Giáo dục thể chất 1
1
30
0
28
2
MH 05
Giáo dục thể chất 2
1
30
0
28
2
MH 06
Giáo dục quốc phòng và an ninh
5
75
58
13
4
MH 07
Tin học
3
75
17
54
4
MH 08
Ngoại ngữ 1
3
60
30
25
5
MH 09
Ngoại ngữ 2
3
60
30
25
5
MH 10
Ngoại ngữ 3
3
60
30
25
5
II
MH/MĐ chuyên môn :
68
2085
519
1441
125
II.1
MH/MĐ Cơ sở ngành:
29
810
228
532
50
MH 11
Hình học – Vẽ kỹ thuật
2
45
15
28
2
MH 12
Mạch điện
2
45
15
28
2
MH 13
Autocad
2
45
15
28
2
MH 14
An toàn điện
2
45
15
28
2
MH 15
Kỹ thuật điện tử
2
45
15
28
2
MH 16
Đo lường điện và thiết bị đo
2
45
15
28
2
MH 17
Máy điện
2
45
15
28
2
MH 18
Vi mạch tương tự
2
45
15
28
2
MH 19
Vi mạch số
2
45
15
28
2
MH 20
TN Điện tử
2
90
16
66
8
MH 21
Thực tập điện tử cơ bản
2
90
16
66
8
MH 22
Thực tập Điện dân dụng
1
45
15
26
4
MH 23
Thực tập Nhập môn cơ khí
2
90
16
66
8
MH 24
Trang bị điện và điện tử trên máy
2
45
15
28
2
MH 25
Cơ ứng dụng
2
45
15
28
2
II.2
MH/MĐ Chuyên ngành:
35
1140
260
815
65
MH 26
TT Lập trình C++
2
90
16
66
8
MH 27
Vi xử lý
2
45
15
28
2
MH 28
Thí nghiệm Vi xử lý
2
90
16
66
8
MH 29
Kỹ thuật điều khiển tự động
2
45
15
28
2
MH 30
Điều khiển lập trình PLC
2
45
15
28
2
MH 31
Thực tập PLC
2
90
16
66
8
MH 32
Điều khiển quá trình
2
45
15
28
2
MH 33
TN Điều khiển quá trình
1
45
15
28
2
MH 34
Máy điều khiển theo CTS
2
45
15
28
2
MH 35
Tự động hóa quá trình sản xuất
2
45
15
28
2
MH 36
Kỹ thuật cảm biến
2
45
15
28
2
MH 37
Thực tập Đo lường và cảm biến
2
90
16
66
8
MH 38
Đồ án tự động hóa
1
15
15
0
0
MH 39
Rôbốt công nghiệp
2
45
15
28
2
MH 40
Truyền động dầu ép và khí nén
2
45
15
28
2
MH 41
TT Truyền động khí nén và dầu ép
2
90
16
66
8
MH 42
Thực tập tốt nghiệp
5
225
15
205
5
II.3
MH/MĐ Tự chọn:
4
135
31
94
10
Các SV được tự lựa chọn 02 môn học trong 04 môn học theo các chuyên đề sau:
MH 43
Khí cụ điện
2
45
15
28
2
MH 44
Tổ chức sản xuất
2
45
15
28
2
MH 45
Thí nghiệm máy điện
2
90
16
66
8
MH 46
Thực tập Trang bị điện
2
90
16
66
8
Tổng cộng (I+II):
95
2595
789
1646
160

Lưu ý: TH/TT/TN/BT/TL: Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận.
Các thông tin khác: