CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

 
Chương trình đào tạo Ngành Điện tử Công nghiệp
18/06/2020 03:26 Số lượt xem 970

Mã MH/

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TT/
TN/BT/TL

Thi/
kiểm tra

I

Các môn học chung (bắt buộc):

23

450

202

217

31

MH 01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

7

49

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

5

75

36

36

3

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ ( Anh văn 1,2 )

6

120

60

48

12

II

MH chuyên môn bắt buộc:

71

2145

549

1466

130

II.1

MH Cơ sở ngành:

31

825

257

519

49

MH 7

Ngoại ngữ 3

3

60

30

25

5

MH 8

An toàn điện

2

45

15

28

2

MH 9

Trang bị điện và điện tử trên máy

2

45

15

28

2

MH 10

Thực tập Điện dân dụng

1

45

15

26

4

MH 11

Lý thuyết mạch

2

45

15

28

2

MH 12

Vẽ mạch điện tử trên máy tính

2

45

15

28

2

MH 13

Đo lường điện và thiết bị đo

2

45

15

28

2

MH 14

Kỹ thuật Điện tử

2

45

15

28

2

MH 15

Thực tập điện tử cơ bản

2

90

16

66

8

MH 16

Vi mạch tương tự

2

45

15

28

2

MH 17

Kỹ thuật số 1

2

45

15

28

2

MH 18

TH. Kỹ thuật số 1

1

45

8

33

4

MH 19

Kỹ thuật số 2

2

45

15

28

2

MH 20

TH. Kỹ thuật số 2

1

45

8

33

4

MH 21

Máy điện

2

45

15

28

2

MH 22

Kỹ thuật truyền số liệu

2

45

15

28

2

MH 23

TT. Lập trình C++

1

45

15

28

2

II.2

MH Chuyên ngành:

36

1185

261

853

71

MH 24

Kỹ thuật mạch điện tử

2

45

15

28

2

MH 25

TH. Điện tử nâng cao

2

90

16

66

8

MH 26

Vi điều khiển 1

2

45

15

28

2

MH 27

TH. Vi điều khiển 1

2

90

16

66

8

MH 28

Vi điều khiển 2

2

45

15

28

2

MH 29

TH. Vi điều khiển 2

2

90

16

66

8

MH 30

Đồ án vi điều khiển

1

15

15

0

0

MH 31

Điều khiển lập trình PLC

2

45

15

28

2

MH 32

Thực tập PLC

2

90

16

66

8

MH 33

Tự động hóa quá trình sản xuất

2

45

15

28

2

MH 34

Xử lý tín hiệu số

2

45

15

28

2

MH 35

Kỹ thuật cảm biến

2

45

15

28

2

MH 36

Thực tập Đo lường và cảm biến

2

90

16

66

8

MH 37

Rôbốt công nghiệp

2

45

15

28

2

MH 38

Điện tử công suất

2

45

15

28

2

MH 39

TT. Điện tử công suất

2

90

16

66

8

MH 40

Thực tập tốt nghiệp

5

225

15

205

5

II.3

MH Tự chọn:

4

135

31

94

10

Các SV được tự lựa chọn 02 môn học trong 04 môn học theo các chuyên đề sau:

MH 41

Kỹ thuật xử lý ảnh

2

45

15

28

2

MH 42

Thông tin di động

2

45

15

28

2

MH 43

Thí nghiệm máy điện

2

90

16

66

8

MH 44

Thực tập Trang bị điện

2

90

16

66

8

Tổng cộng (I+II):

94

2595

751

1683

161

Lưu ý: TH/TT/TN/BT/TL: Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận.

Các thông tin khác: