PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2022

1. Tăng Quốc CườngBí thư Đoàn trường

- Chỉ đạo chung các mặt công tác của đoàn trường.

- Chủ trì công việc của BCH, BTV, đề ra kế hoạch, kính phí năm học.

- Đề xuất những vấn đề chung để BTV, BCH xem xét và quyết định.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành bộ máy và công tác tổ chức cán bộ, nhân sự của Đoàn.

- Trực tiếp theo dõi các hoạt động Đoàn Khoa CNTT, Đoàn Khoa Kinh Tế

- Chịu trách nhiệm chính về mối quan hệ đối với cấp ủy, Đoàn cấp trên, các phòng, ban chức năng của Trường và các đơn vị ngoài Trường.

- Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội sinh viên Trường và các hoạt động tình nguyện.

2. Ngô Văn HợpPhó Bí thư Đoàn trường

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường và lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách phong trào Nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật của Đoàn trường, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và Chỉ đạo các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả các công việc do Bí thư và BTV phân công.

- Trực tiếp theo dõi các hoạt động Đoàn Khoa Ô Tô, Chi đoàn Giáo viên Cơ sở 2.

- Theo dõi các hoạt động tại CS2 và mối quan hệ với Đoàn địa phương, tại Q12.

3. Phạm Hùng: Phó Bí thư Đoàn trường

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường và lĩnh vực được phân công.

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công tác Đoàn, theo dõi chấm điểm rèn luyện Đoàn viên – Thanh Niên

- Phụ trách phong trào Văn - Thể - Mỹ của Đoàn trường, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và Chỉ đạo các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi các hoạt động Đoàn Khoa Điện – Điện Tử, Đoàn Khoa Xây Dựng, Chi Đoàn giáo viên cơ sở 1 và cơ sở 3.

- Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả các công việc do Bí thư và BTV phân công. Thay mặt Bí thư giải quyết các công việc được ủy nhiệm khi Bí thư đi vắng.

4. Nguyễn Trọng Nhật: UVBTV Đoàn Trường

- Phó ban phong trào Văn - Thể - Mỹ của Đoàn trường phụ trách các hoạt động thể dục thể thao, chịu trách chỉ đạo các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Điều hành Văn phòng Đoàn – Hội tại CS3

- Trực tiếp theo dõi các hoạt động Đoàn Khoa ÔTÔ năm nhất.

- Theo dõi các hoạt động tại CS3 và mối quan hệ với các hoạt động tại Q9

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

5. Trần Kim Yến: UVBTV Đoàn Trường

- Phó ban phong trào Văn - Thể - Mỹ của Đoàn trường phụ trách các hoạt động văn nghệ, chịu trách chỉ đạo các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Hỗ trợ phụ trách phong trào Nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật của Đoàn trường.

- Phụ trách quản lý danh sách cán bộ Đoàn – Hội.

 - Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa Kinh tế

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

6. Vũ Anh Thư: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công tác Đoàn, theo dõi chấm điểm rèn luyện Đoàn viên – Thanh Niên

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật.

- Hỗ trợ theo dõi các hoạt động tại CS3 và mối quan hệ với các hoạt động tại Q9

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

7. Nguyễn Thị Phương: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phó ban phụ trách công tác văn phòng và công tác tổ chức đoàn, phụ trách thanh toán các kinh phí đoàn.

- Hỗ trợ theo dõi các hoạt động phong trào tình nguyện của Hội sinh viên Trường.

- Hỗ trợ phụ trách phong trào Nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật của Đoàn trường.

- Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Phụ trách quản lý sổ đoàn và đoàn viên, và thực hiện các báo cáo của đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

8. Nguyễn Huỳnh Thanh Vy: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phó ban phụ trách công tác văn phòng và công tác tổ chức đoàn, phụ trách thanh toán các kinh phí đoàn.

- Hỗ trợ theo dõi các hoạt động phong trào học thuật, kỹ năng của Hội sinh viên Trường

- Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, kỹ năng.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

9. Đặng Ngọc Vân Nhi: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa Công nghệ thông tin

- Hỗ trợ các hoạt văn hoá văn nghệ do Đoàn – Hội tổ chức.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

10. Lê Đình Huy: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa ÔTÔ tại CS2

- Hỗ trợ các hoạt đồng tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

11. Lương Hoàng Anh Tân: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

- Hỗ trợ các hoạt đồng tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

12. Trần Văn Đạo: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa Điện – Điện Tử.

- Hỗ trợ các hoạt đồng tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

13. Đỗ Hoàng Khoa: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

- Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức.

- Hỗ trợ phụ trách phong trào Nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật của Đoàn trường.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

14. Nguyễn Huỳnh Đông Sang: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa ÔTÔ tại CS3

- Hỗ trợ các hoạt đồng tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

15. Huỳnh Văn Khương: Ủy viên BCH Đoàn Trường

- Phụ trách điều hành các phong trào của Đoàn Khoa ÔTÔ tại CS3

- Hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao do Đoàn – Hội tổ chức.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.