thông báo chung   

 
 
Thông báo về việc đăng ký học phần học lại cho sinh viên và thời gian đóng học phí học lại Học kỳ I - năm học 2022-2023
10/08/2022 09:06 Số lượt xem 761

1.Đăng ký học phần:

  • Phòng Đào Tạo đã thực hiện đăng ký học phần theo kế hoạch trong chương trình đào tạo trước cho sinh viên. Sinh viên chỉ thực hiện đăng ký học phần học lại.
  • Kế hoạch đăng ký học phần triển khai như sau:

Thời gian

Nội dung

Hình thức

01/8/2022 -
14/8/2022

(Tuần 1-2)

  • Lúc 08 giờ 00 – Ngày 01/8/2022: Bắt đầu đăng ký học phần học lại các học phần mở lớp ở khóa C20A, C21A.

Trực tuyến trên trang web regist.hcmct.edu.vn

15/8/2022 -
28/8/2022

(Tuần 3-4)

  • Điều chỉnh kết quả đăng ký học phần hoặc đăng ký bổ sung đối với các học phần chưa giảng dạy ở khóa C22A hoặc đã giảng dạy không quá 20% số tiết của học phần đó ở khóa C20A, C21A.

Trực tuyến trên trang web regist.hcmct.edu.vn

29/8/2022 – 08/9/2022
(Tuần 5-6)

  • Sinh viên đóng học phí học lại Học kỳ I - năm học 2022-2023.

P. Tài chánh – Kế toán_CS1

09/9/2022

(Tuần 06)

  • Hủy thời khóa biểu Học kỳ I – năm học 2022-2023 đối sinh viên chưa hoàn thành học phí và chốt thời khóa biểu Học kỳ I – năm học 2022-2023.

P. Đào tạo_CS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Đóng học phí học phần học lại:

Phòng Tài chánh – Kế toán sẽ thông báo cụ thể theo từng ngành về mức đóng học phí học lại và phương thức thu.

Thời hạn bắt đầu đóng học phí học lại học kỳ I năm học 2022-2023 từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022. Nhà trường thông báo trên trang chủ hcmct.edu.vn, trang Thông tin đào tạo online.hcmct.edu.vn và thông báo trên tài khoản sinh viên ở trang thông tin đào tạo và trang đăng ký học phần.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc đọc và thực hiện theo thông báo./.

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: