thông báo chung   

 
 
Thông Báo Tài Khoản đăng nhập học giáo dục quốc phòng
22/02/2021 12:36 Số lượt xem 1158

Thông Báo Tài Khoản đăng nhập học giáo dục quốc phòng

Tên đăng nhập : “email: là Mã số sinh viên + @gmail.com ”

Mật khẩu: Gtvt@123

Ví dụ sinh viên có tên là : Nguyễn Văn A, mã số sinh viên là: 1921010005

Tên đăng nhập : 1921010005@gmail.com

Mật khẩu: Gtvt@123

Hướng Dẫn Học Giáo Dục Quốc Phòng Online

https://www.facebook.com/watch/?v=762765634299300&extid=03plbrkLFEeB833j

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: