Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tư vấn và kiểm định các công trình thuộc lĩnh vực giao thông công chính.
Phòng có nhiệm vụ:
+ Tìm kiếm các hợp đồng tư vấn và kiểm định công trình xây dựng.
+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm định những công trình xây dựng.
+ Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của Phòng.
+ Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng, để thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công tác phát sinh.
+ Phối hợp với Khoa kỹ thuật xây dựng tổ chức cho sinh viên thực tập và Thực hiện các công tác khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

STT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
chuyên môn
Chức vụ 
1
Hoàng Ngọc Trâm
1979
Thạc sỹ
 Trưởng phòng thí nghiệm
2
Nguyễn Thị Hạnh
1975
Đại học
Cán bộ thí nghiệm
3
Nguyễn Tự Lực
1969
Đại học
Cán bộ thí nghiệm
4
Bùi Nguyên Thành
1977
Đại học
Cán bộ thí nghiệm
5
Nguyễn Duy Quang
1975
Thạc sỹ
Cán bộ thí nghiệm
6
Trần Quang Tấn
1982
Đại học
Nhân viên thí nghiệm
7
Bùi Thị Xuân
1984
Đại học
Nhân viên thí nghiệm
8
Trần Minh Thế
1992
Trung cấp
Nhân viên thí nghiệm