Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các mặt công tác:
 - Tổ chức bộ máy (xây dựng qui chế làm việc của toàn trường và từng đơn vị thuộc trường)
 - Thực hiện các chế độ chính sách cho CB, GV, CNV và người lao động qua công tác quản lý, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, nghỉ hưu, mất sức, chờ việc... thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
 - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và các công tác liên quan.

Nhân sự

STT Họ và Tên Chức vụ Email
1 Phạm Thị Hải Bình Trưởng phòng pthbinh@hcmct.edu.vn
2 Nguyễn Vũ Thanh Nhân P.Trưởng phòng nvtnhan@hcmct.edu.vn
3 Trần Thị Bích Hường Chuyên viên ttbhuong@hcmct.edu.vn
4 Võ Thị Kim Oanh Chuyên viên vtkoanh@hcmct.edu.vn
5 Trần Thị Lan Anh Chuyên viên ttlanh@hcmct.edu.vn
6 Lê Thị Hải Đăng Chuyên viên lthdang@hcmct.edu.vn
7 Nguyễn Thị Hữu Chuyên viên nthuu@hcmct.edu.vn
8 Nguyễn Xuân Lai Nhân viên Y Tế nxlai@hcmct.edu.vn
9 Nguyễn Thanh Điện Nhân viên BV ntdien@hcmct.edu.vn
10 Nguyễn Phước Tiến Nhân viên BV nptien@hcmct.edu.vn
11 Lê Thị Phỉ Nhân viên TV ltphi@hcmct.edu.vn
12 Nguyễn Phát Tài Lái xe nptai@hcmct.edu.vn
13 Võ Thị Bạch Thúy Nhân viên TV vtbthuy@hcmct.edu.vn
14 Võ Văn Thế Nhân viên BV vvthe@hcmct.edu.vn
15 Nguyễn Dung Chinh Nhân viên BV ndchinh@hcmct.edu.vn
16 Thân Anh Tuấn Nhân viên BV tatuan@hcmct.edu.vn
17 Nguyễn Thành Trung Nhân viên BV nttrung@hcmct.edu.vn
18 Cao Trần Thị Ngọc Diễm Nhân viên TV cttndiem@hcmct.edu.vn
19 Lê Thanh Tường Nhân viên BV lttuong@hcmct.edu.vn
20