Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về lĩnh vực tài chính, kế toán;  Quản lý tài chính của nhà trường theo đúng chế độ, chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước; Thực hiện các hoạt động kế toán: hạch toán kế toán, thống kê và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản, nguồn vốn và các hoạt động của các bộ phận trong toàn trường.

Nhân sự:

STT Họ và Tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Thị Thúy Ngân Trưởng phòng pttngan@hcmct.edu.vn
2 Mạch Mỹ Na P. Trưởng phòng mmna@hcmct.edu.vn
3 Mai Thị Đức Hạnh Nhân viên mtdhanh@hcmct.edu.vn
4 Cao Thị Anh Thư Nhân viên ctathu@hcmct.edu.vn
5 Hoàng Thị Hoa Nhân viên hthoa@hcmct.edu.vn
6 Phạm Thị Hoàng Chinh Nhân viên pthchinh@hcmct.edu.vn
7 Nguyễn Thị Dung Nhân viên ntdung@hcmct.edu.vn
8 Mai Thị Ngọc Phúc Nhân viên mtnphuc@hcmct.edu.vn