Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của trường. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Nhân sự:

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
1
Đỗ Viết Khanh
Trưởng phòng
2
Trương Thị Trúc Linh
Nhân viên
3
Vũ Ngọc Quang
Nhân viên