* Chức năng của phòng:
-  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về khảo thí, kiểm định và hậu kiểm định chất lượng của trường.
-  Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, giám sát kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đào tạo.
* Nhiệm vụ của phòng: 

-  Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các hoạt động: kiểm tra đề thi, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, lưu trữ bài thi và phân tích xử lý các kết quả thi, thông báo kết quả thi cho thí sinh và các bộ phận có liên quan trong các kỳ kiểm tra, thi kết thúc học phần, học kỳ, hết môn, thi lại của tất cả các hệ đào tạo
-  Phối hợp với các bộ phận trong việc kiểm tra giám sát công tác tổ chức tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo của trường.
-  Đề xuất các biện pháp thực hiện việc phát triển các hình thức thi khách quan (trắc nghiệm), tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng loại học phần.
-  Phối hợp với các bộ phận xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và chất lượng đào tạo.
-  Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị tin học vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
-  Tổ chức xây dựng kế hoạch định kỳ để hướng dẫn các bộ phận thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các bộ phận thuộc trường; tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng chương trình giáo dục.
-  Chủ trì phối hợp với các bộ phận để hướng dẫn, kiểm tra và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, học sinh - sinh viên, cựu học sinh - sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và các mặt công tác của các bộ phận, các tổ chức đoàn thể (gọi chung là công tác đánh giá trong và đánh giá ngoài).
-  Chủ trì phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành.
-   Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi hàng năm.
-   Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.
-   Làm đầu mối trong việc tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng.
-   Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê kết quả đánh giá trong và đánh giá ngoài theo quy định. Theo dõi, kiểm tra các tập thể và cá nhân về chất lượng, hiệu quả, các vi phạm trong công tác để phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính đề xuất xét thi đua khen thưởng, kỷ luật.
-  Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng, để thực hiện theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công tác phát sinh.
-   Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
-   Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

Nhân sự:

STT Họ và Tên Chức vụ Email
1 Nguyễn Quí Tín P. Trưởng phòng nqtin@hcmct.edu.vn
2 Nguyễn Công Thành Nhân viên ncthanh@hcmct.edu.vn
3 Lê Viết Long Nhân viên lvlong@hcmct.edu.vn