Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong kế hoạch đào tạo của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập trong trường, các hệ đào tạo cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp. Nghiên cứu đề xuất về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, cũng như việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Bên cạnh đó, phòng có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức lịch giảng dạy, đăng ký kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập. Cùng với việc theo dõi kiểm tra việc thực hiện qui chế giảng dạy, học tập, kịp thời đề xuất những vấn đề cần thiết, phóng còn tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ do các khoa cung cấp, cũng như xây dựng và hướng dẫn các khoa lập các biểu mẫu thống kê quản lý học vụ thống nhất trong toàn trường.

Nhân sự:

STT  Họ và Tên Chức vụ  Email
1  Đoàn Văn Hai Trưởng phòng  dvhai@hcmct.edu.vn
2  Tô Diệp Khanh P.Trưởng phòng  tdkanh@hcmct.edu.vn
3  Lê Công Toàn Thịnh Nhân viên  lctthinh@hcmct.edu.vn
4  Lê Kim Hoà  Nhân viên  lkhoa@hcmct.edu.vn
5  Châu Văn Khánh Nhân viên  cvkhanh@hcmct.edu.vn
6  Nguyễn Trọng Lương  Nhân viên  ntluong@hcmct.edu.vn
7  Phan Văn Bằng Nhân viên  pvbang@hcmct.edu.vn
8  Huỳnh Ngọc Minh Nhân viên  hnminh@hcmct.edu.vn
9  Nguyễn Ngọc Hân Nhân viên  nnhan@hcmct.edu.vn
10  Vũ Anh Thư  Nhân viên  vathu@hcmct.edu.vn