I. Giới thiệu:
Khoa Đại Cương được thành lập với nhiệm vụ đào tạo các môn chung cho cho hệ Cao đẳng:
 - Bộ môn ngoại ngữ
 - Bộ môn Chính trị - Pháp luật
 - Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

II. Nhiệm vụ
Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của khoa theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập. Biên soạn chương trình, giáo trình các môn khoa đảm nhận giảng dạy.
Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn chung theo quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Thực hiện việc ôn tập, ra đề thi và chấm thi tốt nghiệp môn chính trị.
Tổ chức nghiên cứu khoa học, các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho CB.GV và HSSV trong lĩnh vực các môn khoa quản lý.
Tổ chức thao giảng, dự giờ, và tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đối với các bộ môn trước Hiệu trưởng.
Triển khai, theo dõi kế hoạch giảng dạy, học tập của khoa.
Quản lý tài sản của Khoa được nhà trường trang bị.
Tham gia các hoạt động phong trào do Sở, nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên phát động.
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.


Giờ học tiếng anh của sinh viên

Giờ học Giáo dục thể chất của sinh viên