Đang tải dữ liệu ...
Mục tiêu đào tạo các ngành học
22/07/2009  - 13.169 lượt

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

A.   BẬC CAO ĐẲNG

     1.     Công nghệ kỹ thuật ô tô:

Sau khi tốt nghiệp, kỹ thuật viên Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô có thể làm việc tại các nhà máy lắp ráp ôtô, các cơ sở sửa chữa và sản xuất kinh doanh ôtô, các cơ quan quản lý giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành. Cụ thể là :

                  -   Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị trong ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô.

                  -   Có khả năng tháo - lắp, kiểm tra, sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết, tổng thành đạt yêu cầu kỹ thuật đồng thời sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và ứng dụng các phương pháp chẩn đoán kỹ thuật tiên tiến.

                  -   Có khả năng kiểm định, thử nghiệm, khai thác và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật ôtô.

                  -   Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp công việc, khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, cải tiến, sửa chữa ôtô, nâng cao hiệu qủa sử dụng các thiết bị trong ngành do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

 

2.     Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: (Xây dựng cầu đường bộ)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo Sinh viên  phát triển toàn diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng. Cụ thể là:

                  -   Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng cầu và đường, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình cầu đường.

                  -   Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng cầu và đường.

                  -   Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công.

                  -   Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng cầu và đường do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

 

3.     Công nghệ kỹ thuật xây dựng:

Chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Xây dựng trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo Sinh viên  phát triển toàn diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng. Cụ thể là :

                  -   Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng dân dụng, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình xây dựng .

                  -   Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng .

                  -   Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công.

                  -   Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

4.     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng làm việc theo chuyên môn của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Cụ thể là :

                  -   Có kỹ năng nghề nghiệp cao.

                  -   Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết bị điện, trang bị điện, trang bị chiếu sáng, thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng.

                  -   Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp.

                  -   Có khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ, khả năng tự học .

                  -   Có lòng yêu nghề, say mê nghề nghiệp. Có tác phong công nghiệp. Lao động có ý thức tự giác, có kỷ luật, có kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 

5.     Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có phẩm chất chính trị, đạo đức, có các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng, có thái độ nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong các lĩnh vực tự động hóa.

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên  phải đạt được các yêu cầu sau:

                  -   Có kỹ năng nghề nghiệp cao.

                  -   Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và đào tạo.

                  -   Xử lý các sự cố trong các quá trình sản xuất tự động;

                  -   Cải tiến, cập nhật công nghệ tự động, biết tạo ra việc làm cho các cá nhân và tập thể.

 6.     Ngành Tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Tin học ứng dụng nhằm đào tạo Sinh viên  phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp. Cụ thể là:

                  -   Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin vừa và nhỏ.

                  -   Lập trình thành thạo trong các môi trường .NET, Java, PHP, ….

                  -   Có khả năng bảo trì và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, xí nghiệp.

                  -   Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.

                  -   Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với công việc.

 7.     Kế toán

Sinh viên  tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở; có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, nghề nghiệp kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Cụ thể, Sinh viên  tốt nghiệp sẽ:

                  -   Có kiến thức và thực hiện thành thạo các phần hành kế toán.

                  -   Có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng và pháp luật kinh tế.

                  -   Lập được các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

                  -   Lập và phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định.

                  -   Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán.

8.     Ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên  tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Cụ thể, Sinh viên  tốt nghiệp sẽ:

                  -   Có kiến thức về pháp luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị, marketing, pháp luật kinh tế.

                  -   Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.

                  -   Có kỹ năng về họach định, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong doanh nghiệp.

 9.     Ngành Khai thác vận tải

Chương trình đào tạo ngành khai thác vận tải nhằm đào tạo các cử nhân cao đẳng chuyên ngành khai thác vận tải có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh vận tải ở các doanh nghiệp vận tải thuộc các loại hình doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn khai thác vận tải; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sinh viên  tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp vận tải thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Cụ thể sau khi ra trường Sinh viên  có thể tác nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước về vận tải như Sở Giao Thông Vận Tải, các khu quản lý chuyên ngành về vận tải, các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã vận tải, các trung tâm quản lý điều hành – khai thác vận tải, cảng, bến bãi… 
Mục tiêu cụ thể: Sinh viên  tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

o   Kiến thức:

                  -   Nắm vững kiến thức cơ bản, hiện đại về khai thác vận tải ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

                  -   Nắm vững nội dung, phương pháp và hình thức khai thác vận tải đường bộ để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn.

                  -   Có kiến thức cơ bản về khai thác vận tải và chuyên sâu là khai thác vận tải đường bộ để có thể thực hiện được các công việc khi tác nghiệp tại các đơn vị vận tải đặc biệt là các đơn vị vận tải đường bộ.

o   Kỹ năng:

                  -   Có kỹ năng giao tiếp tốt.

                  -   Có thể đánh giá, xác định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

                  -   Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị vận tải thích ứng với môi trường.

                  -   Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch đã đề ra.

                  -   Có khả năng phát hiện các vấn đề trong thực tiễn; tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị vận tải.

 

B.   BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ

1.     Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng các yêu cầu:

  o   Kiến thức:

                  -   Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế -xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

                  -   Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

                  -   Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

                  -   Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

                  -   Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

o   Kỹ năng:

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

                  -   Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

                  -   Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật;

                  -   Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

                  -   Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

                  -   Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

                  -   Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

                  -   Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

                  -   Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

                  -   Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

                  -   Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

 2.     Kế toán doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng các yêu cầu:

  o   Kiến thức:

                  -   Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán. Kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

                  -   Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán.

                  -   Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.

                  -   Xác định được cơ cấp tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

                  -   Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

                  -   Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

o   Kỹ năng:

                  -   Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

                  -   Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

                  -   Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

                  -   Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

                  -   Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

                  -   Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

                  -   Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doang nghiệp.

                  -   Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chings, kế toán của doanh nghiệp.

                  -   Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

                  -   Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

                  -   Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

    3. Công nghệ thông tin

              Sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng các yêu cầu:

  o    Kiến thức:

                  -   Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

                  -   Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

                  -   Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

                  -   Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

                  -   Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

                  -   Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

                  -   Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

o   Kỹ năng:

                  -   Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;

                  -   Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

                  -   Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

                  -   Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;

                  -   Cài đặt - bảo trì máy tính;

                  -   Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

                  -   Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

                  -   Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

                  -   Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

                  -   Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

                  -   Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

                  -   Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

                  -   Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

                  -   Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

 4.     Công nghệ ô tô

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng các yêu cầu:

  o   Kiến thức:

      - Có kiến thức cơ bản về Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai lắp ghép và Đo lường, Nhiệt kỹ thuật, Điện tử cơ bản, Vẽ AutoCad, Công nghệ Khí nén-Thủy lực, Tin học, Tiếng Anh, Tổ chức và quản lý sản xuất để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề sửa chữa ô tô và quản lý sản xuất.

                  -   Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, của ô tô và xe máy

 -           Có khiến tức về quy trình và phương pháp thao lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa nhưng hư hỏng phức tạp của động cơ và ô tô.

o   Kỹ năng:

                  -   Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ và ô tô.

                  -   Kiểm định được chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả của ô tô.

                  -   Có đủ năng lực điều hành mọt phân xưởng lắp ráp hoặc sửa chữa ô tô.

                  -   Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề  cho bậc sơ cấp và trung cấp nghề.

 5.     Xây dựng cầu đường bộ

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng các yêu cầu:

o   Kiến thức:

                  -   Nhằm đào tạo cho sinh viên biết được các phương pháp thi công Cầu đường Bộ;

                  -   Trình bày được đặc điểm cấu tạo các cấu kiện công trình Cầu đường bộ;

                  -   Giải thích được quy trình công nghệ thi công Cầu đường bộ;

                  -   Biết tổ chức công việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đạt năng suất cao.

o   Kỹ năng:

                  -   Sử dụng được các dụng cụ, máy móc trắc địa và một số thiết bị phục vụ cho công tác thi công Cầu đường bộ;

                  -   Thi công được các loại nền đường, mặt đường;

                  -   Thi công được móng, mố, trụ và kết cấu phần trên cầu;

                  -   Có khả năng hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp;

                  -   Có khả năng làm việc độc lập, biết tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng tự học tập, nghiên cứu, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình

   6.     Kỹ thuật xây dựng

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng các yêu cầu:

  o   Kiến thức:

                  -   Có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Vật liệu xây dựng, Tin học, Tiếng Anh để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức thức chuyên môn nghề xây dựng.

                  -   Hiểu được cấu tạo, tiên hành thi công được các công trình xây dựng nhà cửa và công nghiệp.

                  -   Có kiến thức về qui trình thi công nghiệm thu công trình.

                  -   Có kiến thức về thiết kế một công trình.

o   Kỹ năng:

                  -   Đọc thành thạo và triển khai các bản vẽ thiết kế, tổ chức thi công công trình XDDD & CN.

                  -   Phụ trách kỹ thuật thi công tại công trường.

                  -   Xây dựng công trình nhà cửa thóat nuớc từ khâu bắt đầu đến hoàn thiện

                  -   Biết được cơ chế hoạt động của các máy móc thi công và sử dụng các máy móc thi công đơn giản.

                  -   Sử dụng các phần mềm cơ bản để thiết kế một số công trình vừa và nhỏ.

 

7.     Điện công nghiệp

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cụ thể:

                  -   Lắp đặt bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

                  -   Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế cải tiến mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

                  -   Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

                  -   Tổ chức sản xuất nhằm phục vụ cho việc tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một của hàng bảo trì, bảo dưỡng hoặc sản xuất. sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.

 

C.   BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1.     Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật sửa chữa – bảo trì máy vi tính và hệ thống mạng máy tính, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở chuyên về lắp ráp - sửa chữa - bảo trì máy tính.

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về máy vi tính. Sinh viên có khả năng cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm tiện ích, có khả năng lắp ráp – sửa chữa và bảo trì các thiết bị máy tính (vi mạch chính, ổ cứng, màn hình, máy in, …) và các thiết bị truyền thông đi kèm theo máy vi tính.Ngoài ra, Sinh viên có thể triển khai - quản lý mạng máy tính cơ bản.

 

2.     Bảo trì và sửa chữa ôtô

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm việc tại các xí nghiệp lắp ráp và sửa chữa ôtô, các đội xe cơ giới.

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận trên ôtô; có được những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành tháo lắp, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng và đề ra được các biện pháp sửa chữa các hư hỏng của các chi tiết, cụm chi tiết, các bộ phận thuộc động cơ, gầm, điện trên ôtô. Ngoài ra, Sinh viên còn được trang bị các kiến thức về tổ chức quản lý sản xuất, xây dựng kế hoạch công tác quản lý kỹ thuật từ khâu kiểm tu sơ bộ, kiểm tu kỹ thuật, chiết tính sửa chữa, tiến hành sửa chữa đến giai đoạn nghiệm thu bàn giao ôtô.

 

3.     Điện công nghiệp và dân dụng

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành điện dân dụng và công nghiệp làm việc trong các xí nghiệp, các phân xưởng sản xuất, xưởng bảo trì thiết bị điện.

Sinh viên được trang bị những kiến thức căn bản và chuyên sâu về điện dân dụng và công nghiệp. Ngoài các phần chính như: máy điện, cung cấp điện, trang bị điện, điện tử công suất, quấn dây máy điện; Sinh viên có được kỷ năng chẩn đoán, vận hành và sửa chữa những hư hỏng của các trang bị điện trên các máy công cụ, máy sản xuất công nghiệp, quấn dây máy điện, các thiết bị lạnh gia dụng. Ngoài ra Sinh viên còn có khả năng thiết kế và lắp đặt được mạng điện chiếu sáng, mạng điện động lực cho một phân xưởng sản xuất.

 4.     Xây dựng cầu đường

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật giám sát xây dựng và thi công cầu đường bộ, làm việc tại các đơn vị quản lý ngành cầu đường bộ, các đội sản xuất, công ty, cơ sở xây dựng.

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành xây dựng cầu đường bộ: máy xây dựng, kết cấu bêtông cốt thép, trắc địa, vật liệu xây dựng, thiết kế – thi công cầu, thiết kế – thi công đường. Người học còn có khả năng thực hành kiểm tra thử nghiệm đánh giá vật liệu xây dựng, bêtông cốt thép, bêtông nhựa. Sinh viên có thể tham gia lập kế hoạch, tổ chức và điều hành thi công, lập dự toán một công trình cầu đường vừa và nhỏ cụ thể theo đúng quy trình quy phạm.

 5.     Lập trình/ phân tích hệ thống

Đào tạo đội ngũ lập trình viên, cán bộ quản trị hệ thống thông tin, cán bộ – nhân viên văn phòng.

Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lập trình cơ sở dữ liệu. Sinh viên có thể sử dụng và thao tác thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến. Sinh viên có thể tổ chức, xây dựng và quản trị một cơ sở dữ liệu với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến để có thể phục vụ được các yêu cầu trong công tác quản lý thực tế. Ngoài ra, Sinh viên còn có khả năng cài đặt và quản trị được các ứng dụng trên hệ điều hành mạng Windows’ NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server,….

 6.     Quản lý doanh nghiệp

Ngành Quản lý doanh nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp vận tải, đảm trách các vị trí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các HTX vận tải, trưởng, phó trạm, đội trưởng, đội phó các đội điều vận phương tiện vận tải…

Sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về hoạt động quản lý, điều hành một doanh nghiệp giao thông vận tải đường bộ trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, Sinh viên còn kỹ năng về marketing, ngân hàng, thuế, nghiệp vụ thống kê kế toán, hàng hóa thương vụ, lập kế hoạch điều phối phương tiện vận tải, lập hợp đồng, kỹ thuật đàm phán ký kết hợp đồng, công tác bảo hiểm, công tác xử lý tai nạn.

7.     Kế toán doanh nghiệp

Đào tạo đội ngũ cán bộ – nhân viên kế toán trong các do

anh nghiệp, nhân viên văn phòng trong các cơ quan nhà nước, công ty tư nhân.

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kế toán tài chính trong doanh nghiệp giao thông vận tải, luật doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, kiểm toán,… Sinh viên có khả năng kiểm tra, phân loại, tổ chức luân chuyển chứng từ; biết định khoản và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách có liên quan kịp thời; thực hiện được các nghiệp vụ kế toán mua, bán, kế toán kho, thanh toán, kế toán phí, kế toán lương, kế toán giá thành, lập được các báo cáo kế toán cần thiết; có khả năng phân tích sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

 8.     Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)

Ngành Kỹ thuật nhiệt đào tạo cán bộ kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng tay nghề vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện lạnh công nghiệp và dân dụng, làm việc ở các công ty xí nghiệp, nhà máy, các doanh nghiệp và cơ sở chuyên môn hoặc có liên quan về sửa chữa, lắp ráp, bảo trì điện lạnh công nghiệp và dân dụng.

Sinh viên được trang bị những kiến thức về cơ – điện - nhiệt,   cấu tạo - nguyên lý làm việc của các trang thiết bị trong hệ thống điện lạnh công nghiệp và dân dụng; nắm được nguyên lý làm việc, tính chất nhiệt động của các chu trình lạnh cơ bản, phân tích được các hệ thống lạnh thực tế; đọc được bản vẽ, sơ đồ mạch điện trong hệ thống lạnh, lập trình điều khiển PLC …. Sinh viên có khả năng lắp đặt, vận hành và sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành điện lạnh. Kiểm tra xác định được hư hỏng, thay thế sửa chữa bảo dưỡng các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh công nghiệp và dân dụng.

 9.     Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp làm việc ở các xí nghiệp, công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp, các đội sản xuất, các cơ sở xây dựng thuộc các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm định xây dựng,…

Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành xây dựng: kiến trúc, nền móng công trình, máy xây dựng, kết cấu bêtông cốt thép, trắc địa, vật liệu xây dựng,…. Người học còn có khả năng thực hành kiểm tra thử nghiệm đánh giá vật liệu xây dựng, bêtông cốt thép; kỹ năng thực hành về khảo sát, thi công, bảo dưỡng sửa chữa các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; lập kế hoạch xây dựng, dự toán công trình và theo dõi về thi công, nghiệm thu, kiểm định và khai thác , quản lý công trình xây dựng. Sinh viên có khả năng khai thác có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do thực tiễn sản xuất đặt ra.

 10.             Xây dựng công trình thủy

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật xây dựng công trình thủy làm việc ở các cảng sông, cảng biển, các chi cục, trạm quản lý đường sông và các công ty hoặc xí nghiệp xây dựng công trình thủy.

Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về xây dựng công trình thủy: công trình cảng, công trình sông, máy xây dựng, kết cấu bêtông cốt thép, trắc địa, vật liệu xây dựng, thiết kế – thi công cầu, thiết kế – thi công đường. Người học còn có khả năng thực hành kiểm tra thử nghiệm đánh giá vật liệu xây dựng, bêtông cốt thép, cơ học đất – địa chất; khảo sát, thiết kế , thi công, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa các công trình thủy đúng qui trình, qui phạm. Sinh viên có khả năng lập kế hoạch, dự toán công trình thủy vừa và nhỏ , tổ chức thực hiện kế hoạch cho một đơn vị thích hợp.

 11.            Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Ngành Điều khiển phương tiện thủy nội địa đào tạo Thuyền trưởng tàu thủy nội địa ở trình độ Trung cấp, làm việc tại ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đường thuỷ.

Sinh viên được trang bị những kiến thức căn bản và chuyên sâu về tàu thuỷ: hàng hải địa văn, luồng lạch, máy điện tàu thủy, điều động tàu, pháp luật giao thông đường thủy nội địa. Sinh viên có khả năng lập kế hoạch, phương án chạy tàu và bảo dưỡng phương tiện theo định kỳ; nắm vững kết cấu, công nghệ sửa chữa võ tàu. Xây dựng và tổ chức thực hiện việc khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện thủy nội địa như : Vi tính, Rađa, máy đo sâu dò luồng, máy phát sóng VHF, máy định vị GPS, máy FAX, thời tiết vệ tinh …. Sinh viên có thể tiếp tục học lên thuyền trưởng hạng nhì, hạng nhất tàu sông và thuyền trưởng tàu biển.

 12.            Khai thác vận tải thủy nội địa

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng tay nghề tổ chức và khai thác phương tiện vận tải thủy , làm việc ở các công ty, xí nghiệp vận tải thuỷ.

Sinh viên được trang bị những kiến thức về công trình cảng và đường sông, về cấu trúc và vận hành một con tàu; công tác tổ chức khai thác đội tàu vận tải đường thủy, cơ giới hoá và tổ chức xếp dỡ ở cảng, công tác hàng hoá và thương vụ Người học còn được trang bị các kiến thức về tài chánh, kiểm toán, kế toàn, thuế vụ, tổ chức lao động tiền lương, marketing, quản trị kinh doanh… Sinh viên có khả năng điều khiển được các phương tiện thủy nội địa theo chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa

 

 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15479820
Số Online : 23
Hotline: (08) 38.439.775 - (08) 39.310.169