Đang tải dữ liệu ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2019, "Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẵng Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật"
Thông Báo Chiêu Sinh Đào Tạo Lái Xe Các Hạng
25/07/2013  - 2.598 lượt

THUÛ TUÏC  ÑAÊNG KYÙ HOÏC , THI

LAÁY GIAÁY PHEÙP LAÙI XE

I / ÑIEÀU KIEÄN ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI HOÏC LAÙI XE

1/ Laø coâng daân Vieät Nam, ngöôøi nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp cö truù hoaëc ñang laøm vieäc , hoïc taäp taïi Vieät Nam

2/ Ñuû tuoåi, söùc khoeû, trình ñoä vaên hoùa theo quy ñònh.

3/ Ngöôøi hoïc laùi xe haïng A2 phaûi thuoäc ñoái töôïng quy ñònh cuû Thuû töôùng Chính phuû ( ñoäi moâ toâ, thueá, coâng an, quaûn lyù thò tröôøng, haûi quan..)

4/ Ngöôøi hoïc ñeå naâng haïng giaáy pheùp laùi xe phaûi coù thaâm nieân vaø soá km laùi xe an toaøn nhö sau :

a)B1 leân B2 : 01 naêm trôû leân vaø 12.000 km laùi xe an toaøn

b) B2 leân C, C leân D, D leân E , caùc haïng B2,C,D,E leân haïng F töông öùng : 03 naêm trôû leân vaø 50.000 km laùi xe an toaøn

c) B2 leân D, C leân E : 05 naêm trôû leân vaø 100.000 km laùi xe an toaøn

II/ GIAÁY PHEÙP LAÙI XE MOÂ TOÂ HAÏNG A1

1/ Ñieàu kieän ñaêng kyù thi : Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi , coù chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu, ñaày ñuû söùc khoeû

2/ Hoà sô ñaêng kyù goàm :

-     Ñôn xin hoïc laùi xe

-     Giaáy chöùng nhaän söùc khoûe do cô sôû y teá coù thaåm quyeàn theo quy ñònh                    

-     Photo chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu coøn thôøi haïn, 6 taám hình 3x4

-     Hoïc phí hoïc luaät              :  70.000 ñoàng

-     Leä phí thi                          :   90.000 ñoàng

-     Leä phí laøm gplx               : 135.000 ñoàng

3/ Thôøi gian ñaøo taïo : toå chöùc hoïc vaø thi vaøo moãi tuaàn

III/ GIAÁY PHEÙP LAÙI XE OÂ TOÂ HAÏNG B2

1/ Ñieàu kieän ñaêng kyù thi :

Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi ,coù chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu, ñaày ñuû söùc khoeû

2/ Hoà sô ñaêng kyù goàm :

-     Ñôn xin hoïc laùi xe

-     Giaáy chöùng nhaän söùc khoûe do cô sôû y teá coù thaåm quyeàn theo quy ñònh                                          

-     Photo chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu coøn thôøi haïn, 8 taám hình 3x4

-     Hoïc phí                              : 6.100.000 ñoàng

-     Leä phí thi                          :     450.000 ñoàng

-     Leä phí laøm gplx               :     135.000 ñoàng

3/ Thôøi gian ñaøo taïo : 3 thaùng

III/ GIAÁY PHEÙP LAÙI XE OÂ TOÂ HAÏNG C

1/ Ñieàu kieän ñaêng kyù thi :

Coâng daân Vieät Nam ñuû 21 tuoåi ,coù chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu, ñaày ñuû söùc khoeû

2/ Hoà sô ñaêng kyù goàm :

-     Ñôn xin hoïc laùi xe

-     Giaáy chöùng nhaän söùc khoûe do cô sôû y teá coù thaåm quyeàn theo quy ñònh                                         

-     Photo chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu coøn thôøi haïn, 8 taám hình 3x4

-     Hoïc phí                              : 8.300.000 ñoàng

-     Leä phí thi                          :     585.000 ñoàng

-     Leä phí laøm gplx               :     135.000 ñoàng

3/ Thôøi gian ñaøo taïo : 4.5 thaùngCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17082415
Số Online : 155