Đang tải dữ liệu ...
Thông Báo Chiêu Sinh Đào Tạo Lái Xe Các Hạng
25/07/2013  - 2.490 lượt

THUÛ TUÏC  ÑAÊNG KYÙ HOÏC , THI

LAÁY GIAÁY PHEÙP LAÙI XE

I / ÑIEÀU KIEÄN ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI HOÏC LAÙI XE

1/ Laø coâng daân Vieät Nam, ngöôøi nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp cö truù hoaëc ñang laøm vieäc , hoïc taäp taïi Vieät Nam

2/ Ñuû tuoåi, söùc khoeû, trình ñoä vaên hoùa theo quy ñònh.

3/ Ngöôøi hoïc laùi xe haïng A2 phaûi thuoäc ñoái töôïng quy ñònh cuû Thuû töôùng Chính phuû ( ñoäi moâ toâ, thueá, coâng an, quaûn lyù thò tröôøng, haûi quan..)

4/ Ngöôøi hoïc ñeå naâng haïng giaáy pheùp laùi xe phaûi coù thaâm nieân vaø soá km laùi xe an toaøn nhö sau :

a)B1 leân B2 : 01 naêm trôû leân vaø 12.000 km laùi xe an toaøn

b) B2 leân C, C leân D, D leân E , caùc haïng B2,C,D,E leân haïng F töông öùng : 03 naêm trôû leân vaø 50.000 km laùi xe an toaøn

c) B2 leân D, C leân E : 05 naêm trôû leân vaø 100.000 km laùi xe an toaøn

II/ GIAÁY PHEÙP LAÙI XE MOÂ TOÂ HAÏNG A1

1/ Ñieàu kieän ñaêng kyù thi : Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi , coù chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu, ñaày ñuû söùc khoeû

2/ Hoà sô ñaêng kyù goàm :

-     Ñôn xin hoïc laùi xe

-     Giaáy chöùng nhaän söùc khoûe do cô sôû y teá coù thaåm quyeàn theo quy ñònh                    

-     Photo chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu coøn thôøi haïn, 6 taám hình 3x4

-     Hoïc phí hoïc luaät              :  70.000 ñoàng

-     Leä phí thi                          :   90.000 ñoàng

-     Leä phí laøm gplx               : 135.000 ñoàng

3/ Thôøi gian ñaøo taïo : toå chöùc hoïc vaø thi vaøo moãi tuaàn

III/ GIAÁY PHEÙP LAÙI XE OÂ TOÂ HAÏNG B2

1/ Ñieàu kieän ñaêng kyù thi :

Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi ,coù chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu, ñaày ñuû söùc khoeû

2/ Hoà sô ñaêng kyù goàm :

-     Ñôn xin hoïc laùi xe

-     Giaáy chöùng nhaän söùc khoûe do cô sôû y teá coù thaåm quyeàn theo quy ñònh                                          

-     Photo chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu coøn thôøi haïn, 8 taám hình 3x4

-     Hoïc phí                              : 6.100.000 ñoàng

-     Leä phí thi                          :     450.000 ñoàng

-     Leä phí laøm gplx               :     135.000 ñoàng

3/ Thôøi gian ñaøo taïo : 3 thaùng

III/ GIAÁY PHEÙP LAÙI XE OÂ TOÂ HAÏNG C

1/ Ñieàu kieän ñaêng kyù thi :

Coâng daân Vieät Nam ñuû 21 tuoåi ,coù chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu, ñaày ñuû söùc khoeû

2/ Hoà sô ñaêng kyù goàm :

-     Ñôn xin hoïc laùi xe

-     Giaáy chöùng nhaän söùc khoûe do cô sôû y teá coù thaåm quyeàn theo quy ñònh                                         

-     Photo chöùng minh nhaân daân hoaëc hoä chieáu coøn thôøi haïn, 8 taám hình 3x4

-     Hoïc phí                              : 8.300.000 ñoàng

-     Leä phí thi                          :     585.000 ñoàng

-     Leä phí laøm gplx               :     135.000 ñoàng

3/ Thôøi gian ñaøo taïo : 4.5 thaùngCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16618732
Số Online : 54
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169