Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Quyết định Cho Phép Chuyển điểm Học kỳ 1 Năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo)
01/10/2019  - 503 lượt


UBND TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CĐ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    612      /QĐ-TCĐGTVT

  TP Hồ Chí Minh , ngày  30   tháng  9 năm  2019

    

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn học, miễn thi và công nhận kết quả học tập các học phần đã học

của học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng chính quy năm học 2019 - 2020 

 
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Quyết định số 6939/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trên cơ sở trường Trung học Giao thông Công chính Thành phố Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường;

Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCM về ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, quy chế kiểm tra, thi xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ Quyết định số: 577/QĐ-TCĐGTVT ngày 23/8/2019  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế đào đạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng theo niên chế;

Căn cứ chương trình đào tạo Cao đẳng hệ chính quy hiện đang đào tạo tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải;

Xét đơn xin và kết quả học tập của học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

                                                QUYẾT ĐỊNH:            

 

Điều 1. Miễn học, miễn thi và công nhận kết quả học tập các học phần đã học của   10 sinh viên cao đẳng hệ chính quy đang học các ngành như sau :

- Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng:           03 sinh viên

- Ngành Xây dựng cầu đường bộ:                   01 sinh viên

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô:                   02 sinh viên

- Ngành Công nghệ thông tin:                        01 sinh viên

- Ngành Logistics:                                        01 sinh viên

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển – Tự động hoá:      01 sinh viên

- Ngành Kế toán:                                          01 sinh viên

            (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hình thức công nhận điểm là chuyển điểm những học phần có số đơn vị học trình/tín chỉ phù hợp với chương trình đào tạo mà học sinh, sinh viên đang học, và được thực hiện theo quy chế đào đạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng theo niên chế của trường cao Đẳng GTVT

Điểm các học phần được miễn học, miễn thi này sử dụng để tính điểm trung bình chung học tập của học kỳ, năm học và khóa học; không sử dụng để xét khen thưởng và xét học bổng khuyến khích học tập.

Điều 3. Học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 phải hoàn thành học phí theo quy định chung. Các học phần được miễn học, miễn thi, tạm hoãn học không được tính miễn giảm học phí (trong trường hợp học phí thu theo học kỳ, năm học).

Điều 4. Các Ông, Bà Trưởng phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng các Khoa, Bộ môn, đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

 

 

 

                                      

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17508569
Số Online : 4